Huishoudelijk reglement K.S.C.Schroevers Moorsel

Download hier het volledige reglement in PDF formaat

1.Algemeen

A. Iedere aangesloten speler onderwerpt zich aan het huishoudelijk reglement dat hem of haar overhandigd wordt.

B. Dit reglement werd opgemaakt op basis van de statuten van KSCS Moorsel.

C. Gebeurlijke meningsverschillen,kritiek of voorstellen worden via de jeugdcoördinator,trainer voorgelegd aan het jeugdbestuur.

2.Engagement van de club en de spelers

Schroevers Moorsel is een toffe club met een eigen jeugdbestuur,en gemotiveerde jeugdtrainers. De club tracht om elke jeugdvoetballer vreugde te laten beleven aan het voetbalspel. Voetbal is een ploegsport en daarom verwachten wij van onze jeugdspelers,trainers,afgevaardigden en ouders dat enkele regels worden gerespecteerd.

3.Houding

A. Wees altijd en overal beleefd! De club verwacht van de spelers dat zij zich deftig gedragen tegenover trainers, afgevaardigden, bestuursmensen, scheidsrechters, medespelers, tegenstrevers en publiek. We dulden geen grofheden.

B.   Elke speler schudt de hand van trainer en afgevaardigde bij aankomst op de club,ook na de wedstrijd doen we dit met de scheidsrechter en tegenstander (ook na verlies !)

C. In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Conflicten kunnen echter ten allen tijde uitgepraat worden met de trainer en jeugdcoördinator.

4.Stiptheid

A. Aanwezigheid op training is gewenst. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet kan aanwezig zijn voor een training of wedstrijd,verwittigt hij of zij tijdig de trainer of afgevaardigde. Verjaardagsfeestjes e.d. zijn geen excuus.

B. Bij wedstrijden heeft iedere speler vanaf U13 zijn identiteitskaart bij. Spelers zonder worden niet opgesteld! Naast een boete voor de club verliest de ploeg immers met forfaitcijfers!

C. Voor training ben je stipt op het uur van de training op het veld aanwezig.

D. Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 45’ voor aanvang van de wedstrijd aanwezig in de kleedkamer.

E. Bij uitwedstrijden komt men stipt op het afgesproken tijdstip samen. Indien een speler rechtstreeks naar het voetbalveld van de tegenstrever rijdt,vragen wij de trainer hiervan tijdig te verwittigen.

5.Gebruik van de kleedkamers

A. De kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden en om te douchen, verplicht na trainingen en wedstrijden!

B. Vermijd nodeloos verkwisten van warm water. Er komen mogelijk nog andere ploegen achter je.

C. Voetbalschoenen worden steeds buiten gereinigd. NOOIT onder de douche.

D. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen ( gsm,uurwerken,geldbeugel) Laat ze niet onbeheerd achter. Geef alles in bewaring bij uw afgevaardigde.

E. Uiterlijk 15’ na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten.

F. Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers (trainers, afgevaardigde )

6.Kleding en materiaal

A. Wedstrijdkledij wordt bij aanvang van het seizoen door de club bezorgd. De afgevaardigde is verantwoordelijk voor het verzamelen van de was.

B. Kousen worden gratis aan de spelers bezorgd en deze dienen zelf onderhouden te worden.

C. Scheenbeschermers zijn verplicht en worden door de spelers zelf aangeschaft.

D. Voetbalschoenen worden ook door de spelers zelf aangeschaft. Duiveltjes en preminiemen ( U6 tot U11 ) zijn van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen (multistuds).

E. Je voetbalschoenen dienen steeds proper te zijn. Deze zijn verboden in onze kantine.

F. Draag steeds sportkledij tijdens de training. Zorg desnoods voor een regenvestje of een lange broek tijdens de winterperiode.

G. Er worden door de spelers zelf geen voetballen uit de rekken genomen of opgepompt

H. In samenspraak met de trainer wordt trainingsmateriaal gehaald en na de training weer opgeruimd en op de voorziene plaatsen teruggezet.

Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van medespelers betekent directe

Verwijdering uit de club en zal gerechtelijk vervolgd worden.

7.Sportinfrastructuur

Bij opzettelijke beschadiging worden de herstellingskosten integraal aangerekend aan de vernieler.

8.Verzekering

A. Teneinde alle rechten op een tegemoetkoming van de FSF-fonds van de KBVB voor sommige medische kosten te behouden van het ZIV barema, moeten de aangesloten spelers, blessures, opgelopen tijdens een wedstrijd of training binnen de 48 uur na het ongeval laten attesteren door een geneesheer op een specifiek voor de KBVB bestemde ongeval aangifte. Deze aangifte is ter beschikking in de kantine of bij de gerechtelijk correspondent van de club (Freddy Van Kut)

B. Binnen de week na het ongeval moet de aangifte, behoorlijk ingevuld door de geneesheer en de betrokken speler, worden overhandigd in de club.

9.Verzorging en voeding

A. Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.

B. Er wordt aangeraden om voor de training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen.

10.Allerlei

A. Voetbaltassen zijn verboden in onze kantine,deze kunnen geplaatst worden links of rechts aan de inkom van de kantine.

B. In geval van een feestje (pannenkoekenbak voor verjaardag e.d.) gelieve de jeugdcoördinator te verwittigen, dit om nodeloze kosten te maken (hot dogs..)

C. Transferperiode… Een speler kan enkel vertrekken bij een ploeg indien deze zijn ontslag heeft ingediend bij de KBVB alsook bij de GC van de club van herkomst,dit kan enkel in de maand april en moet aangetekend gebeuren naar beide instanties .

D. Tijdens de wedstrijden is er maar één persoon de baas van zijn ploeg en dat is de trainer,naast het veld staan er dikwijls mensen die denken ook trainer te zijn. Laat de trainer zijn werk doen, hij alleen weet waar hij mee bezig is !!!

11.Lidgeld

A. Aan elke aangesloten speler wordt een bijdrage van € 150 aangerekend. Dit lidgeld dekt de administratieve kosten verbonden aan de aansluiting van een speler aan de KBVB, zoals bv. betaling van de verzekering van de medische onkosten bij blessures, de aansluitingstaks voor de spelers, de kosten voor onderhoud en aankoop van spelmateriaal + diverse andere kosten.

B. Niet betaling van de jaarlijkse bijdrage brengt van rechtswege het verlies van het lidmaatschap mee.

12.Studie en voetbal

A. De studie heeft altijd voorrang op het voetbal.

B. Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen dient dit tijdig gemeld te worden aan de trainer en zal daar steeds begrip voor getoond worden

13.Vervoer

A. De verplaatsingen worden meestal met de auto gemaakt.

B. We vertrekken stipt op het afgesproken uur.

C. Wie rechtstreeks rijdt verwittigt steeds de trainer.

D. Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen.

E. Tijdens vervoer niet meer personen toelaten in een voertuig dan de verzekering toelaat.

14.Ouders

Ouders,familie en vrienden van de jeugdspelers zijn steeds van harte welkom langs de velden en in de kantine. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage van het jeugdvoetbal. We verwachten wel dat ze zich steeds ALS WAARDIGE SUPPORTER trachten te gedragen en dit IN ALLE OMSTANDIGHEDEN.

Wat wij verwachten van de ouders

A. Een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter.

B. Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.

C. Wij vragen ook aan de ouders sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult immers een voorbeeldfunctie!

D. Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching gebeurt door de trainer en niet door de ouders of de afgevaardigden.

E. Wij vragen ook uw kind niet te straffen door, het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden, voetbal is een ploegsport, wij rekenen op uw zoon/dochter

F. Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is uit den boze

G. Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en rechtstreeks mee te delen aan de verantwoordelijke personen.

H. Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kan je steeds terecht bij de trainer. Voor extra-sportieve vragen kan je de afgevaardigde of de jeugdbestuursleden contacteren.

I. Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de armen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten zoals tornooi, eetfestijn, bbq……

J. Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen aanwezig te zijn ten laatste 20’ na het einde van de training.

K. 30’ na het beëindigen van de wedstrijd stopt de verantwoordelijkheid van de club.

15.Sancties

Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kunnen respectievelijk door de trainer en afgevaardigden, in samenspraak met het jeugdbestuur sancties genomen worden. Onsportief gedrag (natrappen, vechtpartijen …)worden bestraft. De straf wordt bepaald door de trainer in overleg met het jeugdbestuur.

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om iedereen in kennis te stellen van een aantal praktische afspraken omtrent de jeugdwerking van K.S.C. Schroevers Moorsel. Dit reglement beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers en afgevaardigden, spelers en ouders te bevorderen.

Dit huishoudelijk reglement is een samenstelling van dat van verschillende andere clubs en is dus niet extreem of abnormaal. Dit is een minimum aan afspraken dat nodig is om het leven in en rond de club vlot en correct te laten verlopen.